W dniu 10 marca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków Automobilklubu Bialskopodlaskiego. Plan zebrania przewidywał wysłuchanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybór władz na nową kadencję. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej, przeprowadzonych imprez i działań w mijającej kadencji. Zarząd przedstawił również sprawozdania finansowe za lata 2019-2022. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli finansowej Zarządu i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.

Walne Zgromadzenie wybrało również Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na kolejną kadencję. W skład Zarządu weszli: Grzegorz Piechowicz, Adam Junczyk, Bartłomiej Parafiniuk, Marcin Stefaniuk, Paweł Oniszczuk.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Krzysztof Trembicki, Patrycja Czajka, Daniel Żukowski.
Delegatami na zjazd PZM zostali: Bartłomiej Parafiniuk i Artur Grzyb.
Walne Zgromadzenie uchwaliło zmiany w par 8; 27 i 33 statutu. Aktualna wersja statutu wkrótce na stronie.

Walne Zgromadzenie uchwaliło przyznanie tytułu Członka Honorowego Automobilklubu Bialskopodlaskiego wieloletniemu członkowi i działaczowi społecznemu Zdzisławowi Kozłowskiemu.

W dniu 11 marca 2023r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu na którym Zarząd ukonstytuował się i wybrał ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz przewodniczących poszczególnych komisji.

Na kadencję 2023-2026 Zarząd wybrał:

Grzegorz Piechowicz – Prezes

Bartłomiej Parafiniuk – Wiceprezes, Przewodniczący Komisji Turystyki

Paweł Oniszczuk – Sekretarz, Skarbnik

Adam Junczyk – Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Zabytków i BRD

Marcin Stefaniuk – Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Sportu Samochodowego

W dniu 15 marca 2023r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym Komisja ukonstytuowała się i wybrał ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Na kadencję 2023-2026 Komisja wybrała:

Krzysztofa Trembickiego – Przewodniczącego

Patrycja Czajka – Zastępca przewodniczącego

Daniela Żukowskiego – Sekretarza

W dniu 11 marca 2023r. na posiedzeniu Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy na najem lokalu przy Placu Wolności 10 w Białej Podlaskiej oraz zmianie adresu stowarzyszenia. 15 marca 2023 r. została podpisana umowa z prezesem spółki ZGL w Białej Podlaskiej panem Wojciechem Chilewiczem na wynajem lokalu który będzie służył członkom klubu na działalność statutową, będzie to również nowy adres stowarzyszenia.

Dziękujemy ustępującemu Zarządowi za jego pracę w ubiegłej kadencji, wszystkim obecnym na Walnym Zgromadzeniu członkom Automobilklubu oraz osobom i instytucjom wspierającym nasze działania statutowe.

Zarząd Automobilklubu Bialskopodlaskiego