28-10-2018 Lotnisko w Białej Podlaskiej

1. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy jest : Automobilklub Bialskopodlaski Al. Jana Pawła II nr 7, 21-500 Biała Podlaska, adres do korespondencji Al. Jana III Sobieskiego 22, 21-500 Biała Podlaska, www.akbiala.pl, e-mail: kontakt@akbiala.pl tel. 83 342 42 54 Impreza odbędzie się w dniu 28 października 2018 roku. Impreza organizowana jest w oparciu o:

– Międzynarodowy Kodeks Sportowy FIA,
– Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,
– Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodem,
– Regulamin ramowy Pucharu Zarządu Okręgowego PZM Lublin w samochodowych imprezach „Super Sprint” na rok 2018
– Ustawę „Prawo o ruchu drogowym”,
– niniejszy regulamin uzupełniający. Samochody podzielone zostaną na klasy zgodnie z Regulaminem Ramowym Pucharu ZO PZM 2018. Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, internet: www.akbiala.pl Impreza odbędzie się na terenie lotniska w Białej Podlaskie ul. Łomaska 96A

2. PROGRAM IMPREZY

TRENING

10:30-11:30 – przyjmowanie uczestników, odbiór administracyjny- park maszyn,
11:00 – ogłoszenie listy startowej, odprawa;
11:05 – zapoznanie z trasą TS1 LOTNISKO;
11:10 – start pierwszego uczestnika;

SUPER SPRINT

10:30-11:30; 15:30-15:45 – przyjmowanie uczestników, odbiór administracyjny- park maszyn,
15:50 – ogłoszenie listy startowej, odprawa;
16:00 – zapoznanie z trasą PS1 LOTNISKO;
16-10 – start pierwszego uczestnika;
około 17:20 – podsumowanie i zakończenie imprezy;

3. REJESTRACJA

Zgłoszenia do pobrania ze strony www.akbiala.pl , pod informacją o imprezie. W dniu imprezy organizator wymaga dokumentu zgłoszenia z oryginalnymi podpisami.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przewiduję się ograniczenie ilości startujących załóg do 40, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

28-10-2018 | Regulamin

28-10-2018 | Formularz