Statut

Statut Automobilklubu Bialskopodlaskiego

Rozdział I – Postanowienia ogólne
Rozdział II – Cele i sposoby działania
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV – Struktura organizacyjna władz
Rozdział V – Majątek i fundusze Automobilklubu
Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie Automobilklubu
Rozdział VII – Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Automobilklub Bialskopodlaski, zwany dalej Automobilklubem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Automobilklub jest apolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach nie zarobkowych.

§ 3

Automobilklub posiada osobowość prawną. Automobilklub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i korzysta z praw określonych statutem PZM. Automobilklub posiada własne godło, barwy i pieczęć.

§ 4

Terenem działania Automobilklubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Biała Podlaska.

§ 5

1. Automobilklub opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Automobilklub może zatrudniać pracowników.

2. Automobilklub może prowadzić działalność gospodarczą, jednak dochód z tej działalności służy realizowaniu celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Automobilklubu.

§ 6

Automobilklub może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

ROZDZIAŁ II – CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celem Automobilklubu jest w szczególności:
1) inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjna i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
2) rozwijanie sportu samochodowego, kartingowego i motocyklowego;
3) rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej oraz caravaningowej;
4) kultywowanie historii motoryzacji i opiekowanie się jej zabytkami;
5) integrowanie środowiska automobilistów;
6) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania;

§ 8

Cel ten Automobilklub realizuje przez:
1) zrzeszanie osób zainteresowanych motoryzacją;
2) inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;
3) organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych, motocyklowych i kartingu;
4) organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej i caravaningowej oraz dla posiadaczy pojazdów zabytkowych;
5) udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą;
6) prowadzenie szkoleń podstawowych i doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami;
7) prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruch drogowego;
8) organizowanie spotkań i prelekcji na tematy prawne i techniczne związane z działalnością motoryzacji;
9) organizowanie życia klubowego;
10) nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Automobilklubu;
11) wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;
12) przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji i ochrona środowiska.
13) profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom wśród zmotoryzowanych

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członkami Automobilklubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Automobilklubu.

§ 10

Członkowie Automobilklubu dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Automobilklubu może być każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący postanowienia Statutu. Członkami Automobilklubu mogą być także osoby niepełnoletnie w wieku od 16 lat, za zgodą swych opiekunów.

2. Członkowie nieletni mają głos doradczy oraz nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. O przyjęciu do Automobilklubu na podstawie pisemnej deklaracji decyduje Zarząd Automobilklubu zwykłą większością głosów.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna deklarująca wspieranie finansowe lub rzeczowe Automobilklubu.

2. Osoba prawna działa w Automobilklubie poprzez swojego przedstawiciela.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.

4. Członków wspierających przyjmuje na podstawie pisemnych deklaracji Zarząd Automobilklubu zwykłą większością głosów.

§13

1. Członkiem honorowym może być osoba zasłużona w sposób szczególny dla Automobilklubu i dla realizacji jego celów statutowych.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Automobilklubu.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Automobilklubu;
2) uczestniczyć w zebraniach i wszelkich formach działalności Automobilklubu;
3) korzystać z bazy, świadczeń i pomocy Automobilklubu;
4) nosić odznakę organizacyjną i reprezentować barwy Automobilklubu;
5) zgłaszać wszelkie propozycje i uwagi dotyczące bieżącej działalności Automobilklubu.

§15

Członek zwyczajny jest obowiązany do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach Automobilklubu oraz propagowania jego celów i założeń programowych;
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Automobilklubu;
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Automobilklubie.

§ 16

1) Członek wspierający ma wszystkie prawa określone w §14, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2) Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów Automobilklubu.
3) Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji Automobilklubu, używać jego znaku i barw na uzgodnionych zasadach.

§ 17

Członkostwo w Automobilklubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłoszonej pisemnie Zarządowi Automobilklubu;
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną;
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą rocznej składki członkowskiej przez okres ponad sześć miesięcy od momentu opłacenia ostatniej składki;
4) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym;
5) pozbawienia godności członka honorowego.

§ 18

1. Rozstrzyganie sporów organizacyjnych między członkami Automobilklubu należy do kompetencji Zarządu Automobilklubu.

2. Za nieprzestrzeganie Statutu, uchwał i regulaminów Zarząd Automobilklubu ma prawo udzielić członkowi kary:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) czasowego pozbawienia praw członkowskich na okres do 6 miesięcy;
d) wykluczenia.

3. Od decyzji zawartych w punkcie 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ IV – STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ

§ 19

1. Władzami Automobilklubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Automobilklubu trwa cztery lata.

§ 20

1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w drodze głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów. Głosowanie może być jawne, o ile za jawnością wypowie się zwykła większość uprawnionych do głosowania.

2. Liczba kandydatów, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, jest nieograniczona.

3. W okresie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą ponownie dokooptować swych członków w zastępstwie ustępujących, jednak nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Automobilklubu.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi mający opłacone aktualne składki członkowskie;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i nieletni oraz zaproszeni goście.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

4. Porządek Zgromadzenia może być uzupełniony wnioskami nagłymi, o ile za nagłością wypowie się 2/3 obecnych i uprawnionych do głosowania. Wnioskami nagłymi mogą być objęte zmiany Statutu i rozwiązanie Automobilklubu.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Automobilklubu.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Automobilklubu:
a) z własnej inicjatywy;
b) na uzasadnione pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych

§ 23

Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje wyznaczony przez Zarząd Automobilklubu przewodniczący, według regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie Statutu i jego zmian;
b) uchwalanie głównych kierunków działalności Automobilklubu;
c) uchwalanie regulaminów;
d) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybór delegatów na Okręgowe Zjazdy Delegatów PZM;
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Automobilklubu oraz innych spraw i wniosków wniesionych przez członków Automobilklubu;
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Automobilklubu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu – na wniosek Komisji Rewizyjnej;
g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Automobilklubu – na wniosek Zarządu;
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Automobilklubu, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku Automobilklubu.

§ 26

Zarząd Automobilklubu jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków i kieruje bieżącą działalnością Automobilklubu.

§ 27

1. W skład Zarządu wchodzi do 11 osób. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się w ciągu siedmiu dni od Walnego Zgromadzenia, Zarząd konstytuuje się i wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz przewodniczących poszczególnych komisji..

2. Posiedzenia Zarządu Automobilklubu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa.

3. Do ważności uchwał i ustaleń Zarządu potrzebna jest obecność połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu należy:
a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał;
b) kierowanie bieżącą działalnością Automobilklubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków;
c) określanie szczegółowych kierunków działalności Automobilklubu;
d) zarządzanie majątkiem i kasą Automobilklubu oraz określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;
e) reprezentowanie Automobilklubu na zewnątrz;
f) powoływanie komisji i ustalanie zakresu ich działalności;
g) podejmowanie uchwał o przynależności Automobilklubu do organizacji krajowych i międzynarodowych;
h) zawieranie porozumień o współpracy z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi;
i) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
j) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie Członków godności członka honorowego Automobilklubu;
k) wykonywanie innych czynności, nie zastrzeżonych statutowo dla Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli działalności Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność, co najmniej dwóch osób.

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie, przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Automobilklubu;
b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd do czasu upływu jego kadencji;
c) badanie celowości wydatków oraz ich zgodności z planem;
d) zwoływanie posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej – posiedzenie takie powinno odbyć się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku;
e) uchwalanie własnego regulaminu działania;
f) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z własnej działalności oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 31

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wglądu we wszystkie dokumenty Automobilklubu, nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Automobilklubu.

ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK I FUNDUSZE AUTOMOBILKLUBU

§ 32

1. Majątek Automobilklubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Automobilklubu powstaje z:
a) opłat wpisowych i składek członkowskich;
b) dochodów z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Automobilklubu;
c) dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
d) wpływów z działalności statutowej.

3. Wszelkie dochody Automobilklubu są gromadzone na jednym koncie bankowym, a jedynym ich dysponentem jest Zarząd Automobilklubu.

4. Automobilklub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33

Do ważności oświadczeń woli Automobilklubu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa, lub wiceprezesa, lub skarbnika.

ROZDZIAŁ VI – ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE AUTOMOBILKLUBU

§34

1. Uchwalenie Statutu, jego zmiana lub podjęcie decyzji o rozwiązaniu Automobilklubu następują w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania wg. listy obecności Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Automobilklubu Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatora, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Automobilklubu.

ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Prawo autorytatywnej interpretacji Statutu posiada Walne Zgromadzenie Członków, a między Walnymi Zgromadzeniami – Zarząd Automobilklubu.

§ 36

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.