KLASYCZNA ROSKOSZ 2018
Rajd Turystyczny 100 lat Niepodległości Polski
Turystyczne Samochodowe Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego
Niedziela 15-07-2018, start godz. 11:00

Organizowany przez Automobilklub Bialskopodlaski rajd turystyczny będzie imprezą towarzyszącą dla Zlotu Pojazdów Zabytkowych i Nietypowych – Klasyczna Roskosz 2018.

1. ORGANIZATOR, RANGA

Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski –21-500 Biała Podlaska, Al. Jana III Sobieskiego 22, tel 833424254, archiwum.akbiala.pl, kontakt@akbiala.pl Rajd jest zaliczany do: Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego

2. DATA, ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Rajd odbędzie się w dniu 15 lipca 2018 roku bez względu na pogodę. Zbiórka uczestników o godz. 10:00 na Placu Wolności w Białej Podlaskiej.

3. REGULAMIN, UCZESTNICY

Rajd będzie przeprowadzony według Regulaminu Turystycznych Samochodowych Mistrzostw okręgu Lubelskiego. Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot) która zgłosi organizatorowi w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności zgodnie z komunikatem i regulaminem uzupełniającym. Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania dopuszczenia do ruchu wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Kierowca zobowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem i dopuszczające pojazd do ruchu, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz NNW.

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń należy dokonywać po przez wysłanie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres: turystyka@akbiala.pl Dane do wpłaty: Automobilklub Bialskopodlaski, bank PKO BP o/Biała Podlaska, konto 85 1240 2177 1111 0010 3930 5977

Pierwszy termin do 08 VII 30 zł/załoga
Drugi termin do 13 VII godz. 23:59 40 zł/załoga
Po tym terminie wpisowe 60 zł/załoga

W ramach wpisowego organizator nie zapewnia wyżywienia. W ramach odbywającego się pikniku każdy będzie mógł samodzielnie wykupić posiłek.

5. PROGRAM RAJDU

10:00 – 10:30 odbiór administracyjny
10:30 – 10:45 odprawa
11:00 start
15:00 meta
16:00 ogłoszenie wyników

6. PUNKTACJA

Brak wizy PKP 100pkt
Fałszywa wiza PKP 60pkt
Błędna odpowiedź w teście turystycznym 50pkt
Błędna odpowiedź w teście BRD i PP 20pkt

Punktacja prób sprawnościowych:
# za każde 0,1 sekundy trwania próby – 0,1 pkt. pomocniczych
# za przewrócenie lub przemieszczenie słupka – 5 punkty pomocnicze
# za błędny przejazd próby /niezgodny z planem próby/, niewystartowanie do próby – 200 punktów
# za przejechanie mety, falstart – po 5 pkt. pomocniczych
# nie wystartowanie do próby 200pkt
# zadanie specjalne niespodzianka max 50pkt

Przekroczenie limitu spóźnień:
od 1 do 10 min, za każdą minutę 5pkt
od 11 do 45 min, za każdą minutę 10pkt
od 46 min, za odcinek na którym nastąpiło przekroczenie limitu spóźnień 10000pkt

Za przekroczenie na trasie Przepisów o Ruchu Drogowym, stwierdzone przez Organizatorów lub inne organy kontrolne, odnotowane w karcie drogowej lub protokole sędziowskim:
– przekroczenie prędkości o każdy 1km/h 10pkt
– pozostałe wykroczenia za każde wykroczenie 100pkt
– trzykrotne przekroczenie przepisów w rundzie 10000pkt

7. PUNKTY JAWNE

Start Plac Wolności – Biała Podlaska
Meta Teren OHP Roskosz

8. WŁADZE IMPREZY

Dyrektor rajdu Bartłomiej Parafiniuk 503 358 719
Próby sprawności Grzegorz Piechowicz
Komisja obliczeń Michał Parafiniuk
Biuro rajdu Piotr Lament
Weryfikacja trasy Michał Parafiniuk

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy. Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu TSPM, TPP i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego, poszanowania przepisów ruchu drogowego, p. poż. i porządkowych podczas trwania imprezy.

Dyrektor Rajdu
Bartłomiej Parafiniuk

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/471732043269766/

15-07-2018 | Klasyczna Roskosz 2018 – Komunikat

15-07-2018 | Klasyczna Roskosz 2018 – Zgłoszenie