#3 Trening akbiala.pl – Doskonalenie Techniki Jazdy 24-01-2016

 

 

INFORMACJE WSTĘPNE

Impreza organizowana jest w oparciu o Regulamin Treningu, uzupełniony niniejszym Regulaminem Uzupełniającym. Impreza odbędzie się w dniu 24 stycznia 2016 roku. Samochody podzielone zostaną na klasy zgodnie z Regulaminem Ramowym ZO PZM 2015. Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, tel. 83 342 42 54, internet: www.akbiala.pl

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń. Kibice wjeżdżają bezpłatnie po wcześniejszej rejestracji na bramie. W strefie dojazdu obowiązują zasady ruchu drogowego, każdy poruszający musi się podporządkować poleceniom obsługi i służb miejskich. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się poza wyznaczonym terenem.

PROGRAM IMPREZY

10:30-11:00 – przyjmowanie uczestników, odbiór administracyjny brama wjazdowa lotnisko; wjazd na teren prób;
11:00 – odprawa; 11:20 – zapoznanie z trasą;
11:30 – start pierwszego uczestnika; początek wjazdu zarejestrowanych kibiców na parking ogólny.
około 15:30 – zakończenie treningu;
około 15:45 – podsumowanie treningu, zakończenie

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe za obsługę i organizację. W dniu imprezy 24 stycznia 2016 roku wpisowe 50 zł, członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego 30 zł. Gorący posiłek (catering zewnętrzny) 10 zł za osobę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.