Zaproszenie

Na walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze członków klubu, które odbędzie się w  Sali Gimnastycznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego 21-500 Biała Podlaska, ul. Aleja Jana Pawła II nr 97 dniu 10 marca 2023, o godz. 17.30 w I terminie, a o godz. 18.00 w II terminie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie gości i stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór:
  1. Przewodniczącego Zebrania
  2. Protokolanta
 3. Przekazanie przez otwierającego zebranie prowadzenia obrad wybranemu Przewodniczącemu.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo-skrutacyjnej – 3 osoby
  2. Uchwał i wniosków – 3 osoby
   Komisje ze swojego grona wybierają przewodniczących.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 2019-2022.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2019-2022 wraz z przedłożeniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i wolne wnioski.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Przyjęcia sprawozdania Zarządu.
  2. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Wybory organów Stowarzyszenia:
  1. Zarządu Stowarzyszenia – Podjęcie uchwały
  2. Komisji Rewizyjnej- Podjęcie uchwały
 11. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych w dyskusji wniosków lub zgłoszonych w trakcie zebrania uchwał.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego
Grzegorz Piechowicz

Proszę o potwierdzenie odczytania wiadomości.

Link do wydarzenia na fb: https://fb.me/e/2quDB7U88