Zapraszamy miłośników klasycznej motoryzacji do Udziału w Rajdzie Turystycznym. Możliwość odwiedzenia nieznanych miejsc historycznych i geograficznych ciekawostek w najbliższej okolicy. Jest możliwość wystartowania z osobami towarzyszącymi, w tym z dziećmi. Wszystko w formule piknikowej zabawy połączonej ze zwiedzaniem, dostosowany i odpowiedni dla wszystkich pojazdów w tym zabytkowych. Trasę pokonuje się w warunkach normalnego ruchu drogowego. Na czas pokonywane są jedynie krótkie próby sportowe.

 

RAJD SKŁADA SIĘ Z:

 • Testu z przepisów ruchu drogowego
 • Jazdy turystycznej wg wyznaczonej trasy – trasa około 100km
 • Odpowiedzi na przygotowane pytania w punktach trasy
 • Prób sprawnościowych (np. strzelanie z wiatrówki, szukanie ukrytych znaków, przedmiotów inne)
 • Prób Sportowych pojazdem (maksymalnie 2 proste próby manewrowe na placach dostosowane do wszystkich pojazdów)
 • Testu turystycznego z przejechanej trasy

 

 1. ORGANIZATOR, RANGA

Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski –21-500 Biała Podlaska, Al. Jana III Sobieskiego 22, tel 833424254, akbiala.pl, kontakt@akbiala.pl

Rajd jest zaliczany do: Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego

 1. DATA, ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Rajd odbędzie się w dniu 2 czerwca 2019 roku bez względu na pogodę.

Zbiórka uczestników o godz. 10:00 w WORD ul. Orzechowa 60 w Białej Podlaskiej.

 

 1. REGULAMIN, UCZESTNICY

Rajd będzie przeprowadzony według Regulaminu Turystycznych Samochodowych Mistrzostw okręgu Lubelskiego.

Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot) która zgłosi organizatorowi w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności zgodnie z komunikatem i regulaminem uzupełniającym. Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania dopuszczenia do ruchu wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Kierowca zobowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem i dopuszczające pojazd do ruchu, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz NNW.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń należy dokonywać po przez wysłanie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres: turystyka@akbiala.pl

Dane do wpłaty: Automobilklub Bialskopodlaski, bank PKO BP o/Biała Podlaska,

konto 85 1240 2177 1111 0010 3930 5977

Pierwszy termin  do 29 V  23:59 – 50 zł/załoga

Po tym terminie 60 zł/załoga

Osoby towarzyszące 15 zł/osoba

W ramach wpisowego organizator nie zapewnia wyżywienia.

 1. PROGRAM RAJDU

10:00 – 10:30  odbiór administracyjny WORD Biała Podlaska

10:30-10:45 odprawa

11:00 start

15:00 meta

16:00 ogłoszenie wyników

 1. PUNKTACJA

Brak wizy PKP 100pkt

Fałszywa wiza PKP 60pkt

Błędna odpowiedź w teście turystycznym 50pkt

Błędna odpowiedź w teście BRD i PP 20pkt

Punktacja prób sprawnościowych:

# za każde 0,1 sekundy trwania próby                – 0,1 pkt. pomocniczych

# za przewrócenie lub przemieszczenie słupka     – 5 punkty pomocnicze

# za błędny przejazd próby /niezgodny z planem próby/, niewystartowanie do próby         – 200 punktów

# za przejechanie mety, falstart                             – po 5 pkt. Pomocniczych

# nie wystartowanie do próby   200pkt

Zadanie specjalne niespodzianka max 50pkt

Przekroczenie limitu spóźnień:

od 1 do 10 min, za każdą minutę 5pkt

od 11 do 45 min, za każdą minutę 10pkt

od 46 min , za odcinek na którym nastąpiło przekroczenie limitu spóźnień 10000pkt

Za przekroczenie na trasie Przepisów o Ruchu Drogowym, stwierdzone przez Organizatorów lub inne organy kontrolne, odnotowane w karcie drogowej lub protokole sędziowskim:

– przekroczenie prędkości o każdy 1km/h 10pkt

– pozostałe wykroczenia za każde wykroczenie 100pkt

– trzykrotne przekroczenie przepisów w rundzie 10000pkt

 1. PUNKTY JAWNE

Start WORD Biała Podlaska

Meta Kobylany bunkry

 1. WŁADZE IMPREZY

Dyrektor rajdu Bartłomiej Parafiniuk 503 358 719

Próby sprawności  Grzegorz Piechowicz

Komisja obliczeń Michał Parafiniuk

Weryfikacja trasy  Michał Parafiniuk

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty  w stosunku do osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy.

Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu TSPM, TPP i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego, poszanowania przepisów ruchu drogowego, p. poż. i porządkowych podczas trwania imprezy.

  Dyrektor Rajdu   Bartłomiej Parafiniuk

 

DO POBRANIA
Regulamin Szwajcaria Podlaska 2019
Zgłoszenie Szwajcaria Podlaska 2019