Zaproszenie

Na walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze członków klubu, które odbędzie się w sali konferencyjnej (1 piętro) w Hotelu „Moto Bar & Hotel” przy ul. Północnej 23 w dniu 22 marca 2019, o godz. 18.00 w I terminie, a o godz. 18.30 w II terminie. Prosimy o potwierdzenie otrzymania zaproszenia.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie gości i stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór:
  1. Przewodniczącego Zebrania
  2. Protokolanta
 3. Przekazanie przez otwierającego zebranie prowadzenia obrad wybranemu Przewodniczącemu.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo-skrutacyjnej – 3 osoby
  2. Uchwał i wniosków – 3 osoby
   Komisje ze swojego grona wybierają przewodniczących.
 6. Sprawozdanie Zarządu za okres 2015-2018.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2015-2018 wraz z przedłożeniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i wolne wnioski.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Przyjęcia sprawozdania Zarządu.
  2. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Wybory organów Stowarzyszenia:
  1. Zarządu Stowarzyszenia – Podjęcie uchwały
  2. Komisji Rewizyjnej- Podjęcie uchwały
 11. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych w dyskusji wniosków lub zgłoszonych w trakcie zebrania uchwał.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

Prezes Automobilklubu Bialskopodlaskiego
                    Adam Junczyk