INFORMACJE WSTĘPNE

Impreza organizowana jest w oparciu o Regulamin Treningu, uzupełniony niniejszym Regulaminem Uzupełniającym. Impreza odbędzie się w dniu 14 luty 2016 roku. Samochody podzielone zostaną na klasy zgodnie z Regulaminem Ramowym ZO PZM 2015. Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska, Aleja Jana Pawła II 7, tel. 83 342 42 54, internet: www.akbiala.pl Po zapoznaniu z trasą przewidywane są próby na dwóch trasach z pomiarem czasu w celu sprawdzenia indywidualnych postępów, oraz jedna trasa bez pomiaru dla początkujących. Jazdy odbywają się samochodami z zamkniętymi oknami, włączonymi światłami mijania. Na trasach z pomiarem czasu obowiązują kaski ochronne.

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń. Widzowie wjeżdżają bezpłatnie po wcześniejszej rejestracji na bramie. W strefie dojazdu obowiązują zasady ruchu drogowego, każdy poruszający musi się podporządkować poleceniom obsługi i służb miejskich. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się poza wyznaczonym terenem. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby lub zakazu wjazdu widzów.

PROGRAM IMPREZY

10:30-11:00 – przyjmowanie uczestników, odbiór administracyjny brama wjazdowa lotnisko; wjazd na teren prób;
11:00 – odprawa;
11:20 – zapoznanie z trasą;
11:30 – start pierwszego uczestnika; początek wjazdu zarejestrowanych kibiców na parking ogólny.
około 15:00 – zakończenie treningu;
około 15:15 – podsumowanie treningu, zakończenie

WPISOWE

W imprezie obowiązuje wpisowe za obsługę i organizację. W dniu imprezy 14 luty 2016 roku wpisowe 50 zł, aktywni członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego 30 zł. Gorący posiłek (catering zewnętrzny) 10 zł za osobę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia..