W dniu 22 marca odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze członków Automobilklubu Bialskopodlaskiego. Plan zebrania przewidywał wysłuchanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybór władz na nową kadencję. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej, przeprowadzonych imprez i działań w mijającej kadencji. Zarząd przedstawił również sprawozdania finansowe za lata 2015-2018. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli finansowej Zarządu i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.

Walne Zgromadzenie wybrało również Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegata na kolejną kadencję. W skład Zarządu weszli: Grzegorz Piechowicz, Sebastian Filipiuk, Adam Chazan, Mariusz Wielogórski, Adam Junczyk. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Krzysztof Trembicki, Bartłomiej Parafiniuk, Daniel Żukowski. Delegatem na zjazd PZM został Bartłomiej Parafiniuk.

Tego samego dnia odbyło się również pierwsze posiedzenie nowego Zarządu na którym Zarząd ukonstytuował się i wybrał ze swego grona prezesa, vice prezesa, sekretarza, skarbnika oraz przewodniczących poszczególnych komisji.

Na kadencję 2019-2022 Zarząd wybrał:

Grzegorz Piechowicz – Prezes, Przewodniczący Komisji Sportów
Adam Juńczyk – Vice Prezes
Mariusz Wielogórski – Sekretarz, Skarbnik
Sebastian Filipiuk – Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Zabytków
Adam Chazan – Członek Zarządu, Przewodniczący Komisji Turystyki i BRD

Dziękujemy ustępującemu Zarządowi za jego pracę w ubiegłej kadencji, wszystkim obecnym na Walnym zebraniu członkom Automobilklubu oraz osobom i instytucjom wspierającym nasze działania statutowe.

Zarząd Automobilklubu Bialskopodlaskiego